Bedrijfsnaam:             Claire Clement

Website:                     www.claireclement.nl

Email:                         info@claireclement.nl

Tel:                             +31 6 29 05 77 63

 

 1. ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen vermeld:

 • Offerte: alle aanbiedingen die door Claire Clement aan (rechts)personen, waarmee mogelijk een overeenkomst wordt aangegaan, worden gedaan.
 • Overeenkomst: de afspraken over een opdracht tussen Claire Clement en de opdrachtgever.
 • Opdracht: het product of de dienst die door Claire Clement geleverd zal worden.
 • Opdrachtnemer: Claire Clement, kvk 66151007, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Opdrachtgever: de (rechts)persoon/personen waarmee de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten, tevens degene die deze algemene voorwaarden aanvaart.
 • Annuleren: het ontbinden of voortijdig beëindigen van de overeenkomst.
 • Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
 • Gebruik: verveelvoudigen en/ of openbaar maken in de zin van de auteurswet 1912
 • Aw: Auteurswet 1912

 

De opdrachtnemer kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiele schade veroorzaakt tijdens het uitvoeren van een in een overeenkomst vastgestelde opdracht. De opdrachtnemer behoudt het recht informatie op de website betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. Bij het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtnemer gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met deze voorwaarden.

 

 1. TOEPASSING
 • Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn voor de opdrachtnemer slechts bindend indien deze voorafgaand aan de opdracht door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 • Deze voorwaarden zijn op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever van toepassing.
 1. AANBOD
 • De opdrachtnemer doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
 • Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever daar altijd schriftelijk van op de hoogte stellen.
 1. AANVAARDING
 • De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de opdrachtgever dit niet doet, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat de opdrachtnemer werk verricht in het kader van een overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 • De opdrachtnemer houdt het recht een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt, die de uitvoering van een opdracht onaanvaardbaar maken.
 • Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd de verschuldigde prijs voor de overeenkomst aan te passen.
 1. UITVOERING
 • De opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in de stijl waarin altijd gewerkt wordt.
 • De opdrachtnemer zal de opdracht naar beste kunnen uitvoeren onder de bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van een opdracht. De opdrachtgever verplicht zich, bij het aangaan van een overeenkomst, de omstandigheden voor de opdrachtnemer zo gunstig mogelijk te maken en indien nodig maatregelen te treffen.
 • In geval van een fotoshoot, zullen de foto’s maximaal twee weken na datum van de fotoshoot aangeleverd worden.
 • De foto’s zullen de opdrachtnemer worden uitgezocht op kwaliteit en krijgen een standaard nabewerking in kleur en zwart-wit. Mochten er achteraf specifieke bewerkingswensen zijn, dan kunnen die worden doorgegeven. Hier zullen extra kosten voor in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn exclusief btw en zullen schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever dient hier apart akkoord op te geven.
 1. LEVERING
 • De opdrachtnemer hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden als het gaat om foto’s of artwork.
 • De bewerkte digitale fotobestanden worden uiterlijk binnen twee weken (tenzij anders overeengekomen) toegestuurd via WeTransfer aan de opdrachtgever in jpg-formaat en social media formaat met logo.
 • De opdrachtnemer maakt vooraf melding als een langere levertijd van kracht is dan gebruikelijk. De geschatte levertijd zal aan de opdrachtgever schriftelijk worden gecommuniceerd.
 • Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
 • In geval van een fotoshoot geldt dat RAW-bestanden niet worden geleverd. (zie ook alinea 13.)
 1. VERGOEDING
 • Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 • Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent de opdrachtnemer een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 • Indien aannemelijk is dat de opdrachtnemer kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal de opdrachtnemer dit doorberekenen aan opdrachtgever.
 • De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
 • Alle door de opdrachtnemer genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
 1. BETALINGSVOORWAARDEN
 • De opdrachtnemer zal voor het verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 • Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 7 dagen na factuurdatum.
 1. ANNULERING EN OPSCHORTING
 • De opdrachtgever moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaand aan de afspraak, schriftelijk melding maken. Vanaf 14 dagen voor de datum van de afspraak, zal bij verhindering 50% van de afgesproken prijs aan de opdrachtgever in rekening.
 • Indien de opdrachtgever later is op de afgesproken locatie, mag de opdrachtnemer de verloren tijd inkorten op de opdracht en toch de gehele afgesproken prijs in rekening brengen.
 • Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 • Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de opdrachtnemer, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 • Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 • Bij ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever brengt fotograaf 50% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
 • In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor de opdrachtnemer niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de opdrachtnemer indien nodig zorgdragen voor een vervangend persoon die de opdracht op gelijk niveau kan uitvoeren, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
 • Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan tweemaal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
 • Betalingsverplichting geldt tevens indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
 • Indien een factuur niet binnen de wettelijke betalingstermijn voldaan is wordt over het openstaande factuurbedrag een incassobureau ingeschakeld.
 1. KLACHTEN
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na uitvoerdatum van de opdracht schriftelijk worden ingediend. In geval van artwork of fotografie geldt 7 dagen na de factuurdatum.
 • Klachten na de bovengenoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 • Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 1. AUTEURSRECHT
 • Elke overeenkomst houdt mede de in deze alinea beschreven licentie met betrekking tot het fotografische of grafische werk van de opdrachtnemer, indien niet anders overeengekomen is.
 • Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij de opdrachtnemer.
 • De opdrachtnemer houdt zich het recht om de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties.
 • Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 • De opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van de opdrachtnemer, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, in acht te nemen.
 • Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaan de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
 • Elk gebruik van een werk van de opdrachtnemer dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de opdrachtnemer.
 • Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van de opdrachtnemer, rekent de opdrachtnemer driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 • Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de opdrachtnemer
 1. PORTRETRECHT
 • De opdrachtnemer houdt zich het recht om werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties.
 • De opdrachtnemer houdt zich het recht werken te licentieren aan derden ter promotie.
 • Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij de opdrachtnemer schriftelijk bekend gemaakt te worden.
 • Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
 1. AANSPRAKELIJKHEID
 • De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijnde van de opdrachtnemer of diens vertegenwoordigers.
 • De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de opdrachtnemer geleverd zijn. Dit in het geval van fotografie of artwork
 • De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
 1. WIJZIGINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
 • De opdrachtnemer houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen worden tijdig schriftelijk door de opdrachtnemer aan opdrachtgever medegedeeld.
 • Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet accepteert, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene vooraarden van kracht worden de overeenkomt beëindigen tegen deze datum.
 1. OVERIGE BEPALINGEN
 • Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 • Op alle rechtsverhoudingen tussen Claire Clement en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing
X